MY BIKE INSURANCE

Algemene voorwaarden

OMNIUM

FIETSOMINIUM ALGEMENE VOORWAARDEN

TITEL I –       DEFINITIES


ACCESSOIRES

 Specifiek tot de fiets behorende extra voorzieningen die niet vast op de fiets gemonteerd zijn bij het verlaten van de winkel of bij de in ontvangstname van de fiets, die daarna vast gemonteerd (schroefvast) worden en die vermeld staan in de Bijzondere Voorwaarden en mee opgenomen zijn in de verzekerde waarde.


DERDEN


DIEFSTAL

 Elke andere persoon dan:

1.       De verzekeringsnemer

2.       De verzekerde(n)

 

 Wordt gedefinieerd als in het Belgisch Strafwetboek, artikel 461 (Wet 08/06/1867)

 

FIETS

 Het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven verzekerd voorwerp met vast gemonteerd toebehoren voorzien van een veiligheidsslot

 

NIEUWE FIETS:

 Een fiets die bij het ondertekenen van de verzekeringsovereenkomst niet ouder is dan 6 maanden.

Gebruikte Fiets:

Een fiets die bij het ondertekenen van de verzekeringsovereenkomst ouder is dan 6 maanden maar niet ouder is dan 3 jaar en waarvan foto’s van de staat van de fiets worden overgemaakt aan de Bemiddelaar vóór aanvang van de Polis.

Verzekerde waarde:

Dat is de waarde van het verzekerd voorwerp zoals aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden door de verzekeringsnemer en bewezen aan de hand van een aankoopfactuur of betalingsbewijs, al dan niet inclusief de waarde van het veiligheidsslot.

 

IMMATERIËLE EN MATERIËLE GEVOLGSCHADE

 Het in geld waardeerbaar en becijferbaar nadeel dat voortvloeit uit gevolgschade van een door deze overeenkomst gewaarborgde zaak schade alsook elk nadeel dat niet voortvloeit uit zaakschade

 

BEMIDDELAAR

 Is een verzekeringstussenpersoon zoals bepaald in de Wet op de Verzekeringen dd 04.04.2014 en die ingeschreven is in het register van verzekeringstussenpersonen bij het FSMA.

 

 

SCHADEGEVAL

 Een onzeker, onvoorzienbaar en plots toeval dat buiten de wil om van de verzekerde geschiedt en aanleiding geeft tot de waarborg van de overeenkomst. Alle schade te wijten aan eenzelfde ongeval of aan een reeks van identieke schade verwekkende feiten vormen één en hetzelfde schadegeval, waarbij de schade wordt geacht te zijn ontstaan op de datum van het eerste feit. Indien niet met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer het ongeval of feit zich voordeed, wordt de datum dat de eerste schade zich uitte als datum van het schadegeval in aanmerking genomen.

 

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

 Het formulier dat van de Maatschappij uitgaat en door de verzekeringsnemer in te vullen is waarop alle informatie staat die de Maatschappij nodig heeft om te kunnen overgaan tot regeling.

 

 

VEILIGHEIDSSLOT

 Een door de Maatschappij aanbevolen en goedgekeurd slot bestaande uit roestvrij, gehard staal zoals vermeld in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden.

 

 

VERZEKERDE

 De Verzekeringsnemer zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en iedere gebruiker ter goede trouw

 

VERZEKERINGSNEMER

 De persoon die de verzekeringsovereenkomst afsluit met de Maatschappij.

ZAAKSCHADE

De materiële vernieling, het verlies of de beschadiging van goederen.

 Verzekerde waarde:

de verzekerde waarde is de aankoopprijs van de fiets zoals bepaald in de aankoopfactuur. De BTW dient ingegrepen te zijn in de verzekerde waarde op voorwaarde dat deze niet recupereerbaar is. De verzekerde waarde kan optioneel verhoogd worden met de waarde van accessoires. De accessoires die niet zijn opgenomen in de verzekerde waarde zijn niet verzekerd

 

 

 TITEL II –      BASISWAARBORG         

 

HOOFDSTUK I – DE WAARBORG “ALLE RISICO’S”

 

Artikel 1. Wat is het voorwerp en de omvang van deze waarborg?

 

1.1.    TYPE ALLE RISICO’S

 De dekking “Alle Risico’s” is een dekking waarbij alle materiële schade en/of verliezen, welke ook hun oorzaak is, gewaarborgd is, behalve de schade ten gevolge van de uitsluitingen vermeld in artikel 2, 3 en 4 hierna.

 Tweedehandsfietsen of gebruikte fietsen tot 3 jaar kunnen enkel tegen diefstal verzekerd worden tenzij hiervan wordt schriftelijk wordt afgeweken in de bijzondere voorwaarden.

 

1.2.    TYPE DIEFSTAL

 De dekking “Diefstal” waarborgt de diefstal van de gehele fiets alsook de materiële schade ten gevolge van diefstal. Schades ten gevolge van de uitsluitingen vermeld in art 2,3 en 4 hierna zijn niet gewaarborgd.

 

1.3.    ACCESSOIRES

 Schade aan en of diefstal van accessoires zijn enkel gewaarborgd op voorwaarde dat ze mee opgenomen zijn in de verzekerde waarde én dat er ook schade is aan de verzekerde fiets of wanneer de hele fiets gestolen is.

 

1.4.    VERVANGFIETS.

 In de waarborg zit tevens huur van een vervangfiets omvat in zoverre dat deze waarborg slechts geactiveerd wordt bij een nutsderving langer dan 8 kalenderdagen en gedurende een periode van maximum 38 kalenderdagen

 

 

Artikel 2. Welke risico’s zijn in ieder geval uitgesloten uit de waarborg?

 1.       Schade door waardevermindering;

2.       Schade veroorzaakt door confiscatie, inbeslagname, opvordering, neming door hogerhand en of soortgelijke maatregelen verricht door een al dan niet wettelijke overheid;

3.       Schade veroorzaakt door financiële verplichtingen, koersverschillen;

4.       Reeds bestaande schade;

5.       Schade door eender welk wapen inclusief alle vormen van oorlogswapens en eender welk scheikundig-, biologisch-, biochemisch- en/of elektromagnetisch wapen;

6.       De mechanische, elektrische en elektronische schade;

7.       Schade door geleidelijke inwerking van weersomstandigheden, roest, verkleuring, oxidatie of door geleidelijke inwerking van normaal gebruik zoals krassen, schrammen en deuken;

8.       Schade veroorzaakt door de werking van elektronische data overdracht, virussen, hackers, elektronische communicatiemiddelen, de materiële informatiedragers, computers, computersystemen, computersoftware en eender welk elektronisch systeem;

9.       Schade die veroorzaakt is door bedrog, misbruik van vertrouwen of opzettelijke daad van de verzekerde;

10.     Schade die voortvloeit uit het niet naleven van de normen betreffende onderhoud en werking zoals voorgeschreven door de constructeur;

11.     Elke vorm van immateriële schade en gevolgschade;

12.     Elke vorm van lichamelijk letsel

13.     Schade aan of verlies van goederen of zaken ongeacht de aard, rechtstreeks of onrechtstreeks die het voorwerp vormen van smokkel, verboden handel of

sluikhandel.

14.     Schade veroorzaakt door radioactiviteit, wijziging in atoomkern, het voortbrengen van ioniserende stralingen van allerlei aard;

15.     Schade, verliezen en/of kosten die rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door – of ontstaan uit:

–         oorlog met of zonder verklaring, burgeroorlog, revolutie, vijandelijkheden, vergeldings-maatregelen, aanhouding, neming, molest door welke regering ook, vriend of vijand, erkend of niet erkend, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht;

–         kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie, die voortvloeien uit de risico’s zoals vermeld in de vorige alinea, alsook de gevolgen ervan of van iedere poging daartoe;

–         achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andereachtergelaten oorlogswapens;

–         andere oorlogsrisico’s bepaald in de Belgische wet;

–         alle oorlogsongevallen en oorlogsgevaren in het algemeen;

–         staking, oproer, volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen;

–         terrorisme of een politiek ingegeven actie;

16.     Deze verzekering waarborgt geen schade, verlies of aansprakelijkheid van de verzekerde veroorzaakt door een besmettelijke ziekte, die als epidemie is uitgeroepen door een regering, bevoegde lokale autoriteit of elk ander orgaan met dezelfde autoriteit of door een voedselveiligheidsauthoriteit; of die als pandemie is afgekondigd of als pandemie is gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie of enig ander Wereldorganisatie die onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties.

17.     

Artikel 3. Bijzondere verplichtingen van de Verzekerde op straffe van verval

 

De verzekerde en of gebruiker dient zich te onthouden van, op straffe van verval:

 

1.       deelname aan wedstrijden, of trainingen en voorbereidingen daarvoor, met de verzekerde fiets.

2.       verhuren van de verzekerde fiets.

3.       tijdens vrijwillige intoxicatie van alle aard (alcohol, drugs, e.d.m…) en/of onder invloed van medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven.

4.       roekeloos gedrag zoals onder meer rijden door het rode verkeerslicht, rijden zonder lichten….

5.       het opfokken van de snelheid van de fiets;

 

 Indien de verzekerde en of verbruiker een of meer van de in huidig artikel vermelde verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat tussen dit niet-nakomen en een schadegeval, leidt dit tot een verval van dekking van dit schadegeval.

 

De fiets dient voorzien te zijn van twee sloten nl een klassiek ringslot en een kettingslot met de volgende kwaliteitsnormen:

–         Assa Abloy: keuring Gold voor gebruik van de fiets in centrumsteden

–         Assa Abloy: keuring Gold of Silver voor de andere gebieden

–         Abus: centrumsteden: level 15

–         Abus: andere gebieden dan centrumsteden vanaf level 12.

Andere marken van sloten kunnen aanvaard worden mits voorafgaandelijke goedkeuring

 

Bij het stallen van de fiets op de openbare weg of op plaatsen inclusief parkings en stallingen die toegankelijk zijn voor het publiek dient de fiets vastgemaakt te worden met het kettingslot aan een metalen kunstwerk zoals doch niet beperkt en omheining, paal,

fietsrek enz…

 

Artikel 4. Welke risico’s zijn specifiek uitgesloten uit de waarborg “Alle Risico’s” en “Diefstal?

 

Bovenop de uitsluitingen voorzien in artikel 2:

 

1.       schade ten gevolge van normale slijtage;

2.       schade die enkel en alleen bestaat uit schade aan banden of aan kabels tenzij de schade aan banden en kabels slechts een onderdeel zijn van de totale schade;

3.       schade die enkel en alleen bestaat uit schade aan accesoires, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, tenzij de schade aan accessoires slechts een onderdeel zijn van de totale schade.

4.       

Artikel 5. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

 

De maximale tussenkomst van de Maatschappij wordt bepaald door de verzekerde waarde te nemen onder aftrek van de volgende afschrijving:

–         van de 1ste t.e.m. 36e maand wordt geen afschrijving toegepast;

–         vanaf de 37e maand geldt een afschrijving van 1% per maand;

waarna de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde vrijstelling wordt afgehouden.

Voor de batterijen wordt er een afschrijvingspercentage van 20% gerekend vanaf het eerste jaar na de ingebruikstelling van de batterij

 

1.       TOTAAL VERLIES

 a.       De Maatschappij vergoedt de maximale tussenkomst in volgende gevallen:

i.         Deelschade is hoger dan de maximale tussenkomst

ii.        Bij diefstal waarbij de fiets binnen de maand niet teruggevonden wordt.

iii.       De fiets niet te herstellen is.

 

b.       In de gevallen van totaal verlies – categorie i & iii – en nadat de verzekeringsnemer is vergoed, wordt het wrak eigendom van de Maatschappij of zijn vertegenwoordiger.

c.        

 

2.       DEELSCHADE

 De Maatschappij vergoedt aan de verzekeringsnemer de herstellingsfactuur van de professionele fietshandelaar, onder aftrek van de vrijstelling en afschrijving

voorzien in de Bijzondere Voorwaarden.

 Indien de redelijke herstellingskost zoals bewezen is door de herstellingsfactuur groter is dan de maximale tussenkomst dan vergoedt de Maatschappij de maximale tussenkomst en dit onder aftrek van de vrijstelling voorzien voor in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 Artikel 6. Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

 

De vrijstelling wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

 

 

TITEL III – ALGEMENE VOORWAARDEN      

 

HOOFDSTUK I – VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 

Artikel 7. Welke verplichtingen heeft de verzekerde bij het afsluiten van het contract?

 1.       De verzekerde is verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Maatschappij.

Indien op sommige schriftelijke vragen van de Maatschappij niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de vragen in het verzekeringsvoorstel, en de Maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen.

2.       Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de Maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig.

De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.

3.       Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van de gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de Maatschappij, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekerde of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de Maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien (15) dagen.

Indien de Maatschappij echter het bewijs levert dat zij het risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.

 4.       Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of opzegging van kracht is geworden:

En indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekerde, is de Maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden;

En indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekerde, is de Maatschappij slechts tot prestaties gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde zou hebben moeten betalen, indien hij het risico naar behoren had meegedeeld.

Indien de Maatschappij echter bij een schadegeval het bewijs levert dat zij het risico waarvan de ware aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt haar prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies.

5.       Wanneer gedurende de loop van de verzekering een omstandigheid bekend wordt die beide partijen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst onbekend was, worden de bepalingen hieronder toegepast, die naargelang het geval, betrekking hebben op een vermindering van of een verzwaring van het verzekerde risico.

 

Artikel 8. Welke verplichtingen heeft de verzekerde in de loop van het contract?

 

1.       Verzwaring van het risico

1.1.    De verzekerde heeft de verplichting onder de voorwaarden van punt 7.1. hierboven nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen.

Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de Maatschappij, indien de verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.

Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst wordt geweigerd door de verzekerde of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de Maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien (15) dagen.

Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen.

 

1.2.    Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van kracht is geworden:

En indien de verzekerde de verplichting van punt 7.1. hierboven heeft vervuld, is de Maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden.

En indien de verzekerde de verplichting in punt 7.1. hierboven niet heeft vervuld:

Wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekerde, is de Maatschappij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren.

Wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekerde kan worden verweten, is de Maatschappij er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen.

Zo de Maatschappij evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou verzekerd hebben, dan is haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.

Zo de verzekerde met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, kan de Maatschappij haar dekking weigeren.

De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de Maatschappij kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding.

 

2.       Vermindering van het risico

Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de Maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen.

Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekerde, kan deze laatste de overeenkomst opzeggen.

 

3.       De verzekerde en iedere persoon die schadeloosstelling vraagt, moet alle voorzorgen nemen om het verzekerde voertuig in goede staat van onderhoud en werking te houden, en om de gevolgen van een gebeurtenis die niet door dit contract is uitgesloten te vermijden en/of te verminderen.

 

Artikel 9. Welke specifieke verplichtingen heeft de verzekerde?

 

De verzekerde dient alle mogelijke voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade door onder andere:

 

1.       De fiets te voorzien van een goedgekeurd veiligheidsslot,dat voldoet aan de normen vooropgesteld in art 3

Het unieke serienummer van dit veiligheidsslot dient te worden opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. In geval dit serienummer niet kan worden achterhaald, dient enkel het bewijs te worden geleverd van dit goedgekeurd veiligheidsslot. Dit kan geschieden door het afleveren van:

–         originele aankoopfactuur van de fiets waarop het goedgekeurd veiligheidsslot, al dan niet met uniek serienummer, staat vermeld;

–         origineel certificaat of attest van het goedgekeurd veiligheidsslot;

–         duidelijke foto(‘s) met datumstempel van het goedgekeurd veiligheidsslot, al dan niet vast gemonteerd op de fiets.

Het bewijs van het goedgekeurd veiligheidsslot dient bij aanvang van het contract te worden overgemaakt aan de Maatschappij, die dit op haar beurt in bewaring houdt.

In elk geval dient in de Bijzondere Voorwaarden te worden opgegeven hoeveel originele sleutels in het bezit zijn van de verzekerde en welke hun unieke sleutelnummers zijn.

 

2.       Bij verlies van een van de (of alle) originele sleutels, vermeld met uniek sleutelnummer in de Bijzondere Voorwaarden:

–         dient dit onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 dagen te worden gemeld aan de Maatschappij en

–         dient onmiddellijk een nieuw goedgekeurd veiligheidsslot te worden aangeschaft.

Het unieke serienummer van dit nieuw goedgekeurd veiligheidsslot dient te worden opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. In geval dit serienummer niet kan worden achterhaald, dient enkel het bewijs te worden geleverd van dit nieuw goedgekeurd veiligheidsslot. Dit kan geschieden door het afleveren van:

–         originele aankoopfactuur van de fiets waarop het goedgekeurd veiligheidsslot, al dan niet met uniek serienummer, staat vermeld;

–         origineel certificaat of attest van het goedgekeurd veiligheidsslot;

–         duidelijke foto(‘s) met datumstempel van het goedgekeurd veiligheidsslot, al dan niet vast gemonteerd op de fiets.

Het bewijs van het nieuw goedgekeurd veiligheidsslot dient te worden overgemaakt aan de Maatschappij, die dit op haar beurt in bewaring houdt.

3.       De originele sleutels van het goedgekeurd veiligheidsslot zorgvuldig bewaren en niet onbeheerd achterlaten in kleding, tas, garderobe e.d. in voor anderen eenvoudig toegankelijke ruimte.

4.       Het goedgekeurd veiligheidsslot te gebruiken op de wijze waarvoor het ontworpen is.

5.       Daar waar het enigszins mogelijk is de fiets in een afgesloten ruimte te stallen.

6.       Op te treden als goede huisvader en zich te allen tijde te gedragen alsof er geen verzekering is.

 

De Maatschappij heeft het recht haar geleden nadeel in mindering te brengen van de uitkering bij niet naleven van deze verplichtingen.

 

HOOFDSTUK II – BETALING VAN DE PREMIE

 

Artikel 10. Hoe wordt de premiebetaling geregeld?

 

–         De verzekeringspremie, zijnde een ondeelbare jaarpremie, is een haalschuld;

–         Alle kosten, taksen en andere kosten, toegepast of toe te passen uit hoofde van dit contract, alsook alle verrichtingen met betrekking tot het afsluiten en uitvoeren ervan, zijn eveneens voor rekening van de verzekerde. Ze worden samen met de premie geïnd;

–         Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de Maatschappij wordt betaald, is de premiebetaling aan een derde bevrijdend indien deze de betaling vordert en hij voor de inning van die premie klaarblijkelijk als lasthebber van de Maatschappij optreedt.

 

Artikel 11. Wat zijn de gevolgen bij niet-betaling van de premie?

 

De Maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekerde in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.

De schorsing van de dekking of de opzegging gaan in na het verstrijken van een termijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.

Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzekerde van de achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die schorsing.

Wanneer de Maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dat recht heeft voorbehouden in de ingebrekestelling in het eerste lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste vijftien

(15) dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht.

Indien de Maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 2.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de verzekerde in gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid.

Het recht van de Maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee (2) opeenvolgende jaren.

 

Artikel 12. Premieteruggave

 

In geval van opzegging van de overeenkomst op welke gronden ook, worden de betaalde premies met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terugbetaald binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging. Het bovenstaande is echter niet van toepassing in geval van vernietiging wegens niet-betaling.

Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van de verzekeringsprestaties zijn de voormelde bepalingen alleen van toepassing op het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering.

 

HOOFDSTUK III –  SCHADEGEVALLEN

 

Artikel 13. Hoe dient de verzekerde een schadegeval melden?

 

De verzekerde dient het schadegeval zodra mogelijk en in elk geval binnen vijf (5) dagen na kennisneming van de schade aan de Maatschappij te melden. De Maatschappij kan er zich echter niet op beroepen dat de in deze overeenkomst gestelde termijn om de voorgaande melding te doen niet in acht is genomen, indien die melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.

 

De verzekerde moet zonder verwijl aan de Maatschappij alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

 

Artikel 14. Welke verplichtingen heeft de verzekerde in geval van materiële schade?

 

1.       Het schadegeval melden aan de Maatschappij binnen de termijn voorzien in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden a.d.h.v. een degelijk ingevuld schadeaangifteformulier. Indien niet onmiddellijk voorhanden is dit altijd te bekomen bij de Maatschappij / Bemiddelaar.

2.       Indien er een aansprakelijke partij is voor de schade, de (contact)gegevens van deze partij onmiddellijk overmaken aan de Maatschappij / Bemiddelaar.

3.       Als de schade ≤ 250,00 EUR mag onmiddellijk worden overgegaan tot herstelling bij een professionele fietshandelaar en dient de gedetailleerde herstellingsfactuur samen met de volgende foto’s bij het schadeaangifteformulier gevoegd te worden:

–         één foto van de fiets in zijn geheel

–         minstens één foto waarop de schade aan de fiets duidelijk is waar te nemen

–         één foto waarop het framenummer van de fiets duidelijk is waar te nemen

4.       Als de schade > 250,00 EUR dient een gedetailleerd en becijferd schadebestek te worden opgemaakt door een professionele fietshandelaar en samen met de volgende foto’s bij het schadeaangifteformulier gevoegd te worden:

–         één foto van de fiets in zijn geheel

–         minstens één foto waarop de schade aan de fiets duidelijk is waar te nemen

–         één foto waarop het framenummer van de fiets duidelijk is waar te nemen

In elk geval dient een akkoord tot herstelling te worden afgewacht, af te leveren door de Maatschappij. Als uit het gedetailleerd en becijferd schadebestek blijkt dat de schade > 750,00 EUR behoudt de Maatschappij zich het recht voor om een expertise te organiseren alvorens akkoord te geven tot herstelling.

5.       Alle gevraagde informatie omtrent de schade aan de fiets verstrekken aan de Maatschappij / Bemiddelaar.

6.       Alle door of namens de Maatschappij / Bemiddelaar gevraagde inlichtingen verstrekken.

7.       Alle door of namens Maatschappij /Bemiddelaar gegeven aanwijzingen volgen.

8.       Zich onthouden van alles wat de belangen van de Maatschappij kan benadelen.

 

Artikel 15. Welke verplichtingen heeft de verzekerde in geval van diefstal?

 

1.       Binnen de vierentwintig (24) uur na ontdekking van de diefstal aangifte doen bij de Politie met vraag tot het vermelden van het unieke framenummer van de fiets in het PV of VPV.

2.       Het schadegeval melden aan de Maatschappij binnen de termijn voorzien in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden door het afleveren aan de Maatschappij / Bemiddelaar van:

–         een degelijk ingevuld schadeaangifteformulier. Indien niet onmiddellijk voorhanden is dit altijd te bekomen bij de Maatschappij / Bemiddelaar;

–         het origineel attest van aangifte bij de Politie;

–         de aankoopfacturen die het verzekerde bedrag bewijzen;

–         alle originele sleutels van het ART-goegekeurd veiligheidsslot, te bewijzen

a.d.h.v. de unieke sleutelnummers vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

 

Artikel 16. Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de verplichtingen?

 Indien de verzekerde één van de verplichtingen hem opgelegd door de artikelen 9, 14 en 15 niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de Maatschappij, kan deze laatste aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. De Maatschappij kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde de in de artikelen 9, 14 en 15 bedoelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

 

Artikel 17. Vergoeding voor risico diefstal en/of ontvreemding van de verzekerde fiets

 De vergoeding voor verdwijning ten gevolge van diefstal en/of ontvreemding wordt enkel uitgekeerd indien na een termijn van dertig (30) dagen, volgend op de dag waarop de klacht werd ingediend bij de bevoegde overheid, de verzekerde fiets niet teruggevonden werd.

Indien de verzekerde fiets na het verstrijken van die termijn wordt teruggevonden, verkopen wij het voor onze rekening in uw naam, maar u heeft de mogelijkheid om de fiets terug te nemen tegen terugbetaling van de ontvangen vergoeding. Wij betalen in dat geval de eventuele herstellingskosten.

U dient ons het terugvinden van de verzekerde fiets te melden binnen de drie (3) dagen na kennisneming hiervan.

 

 Artikel 18. Hoe is de subrogatie geregeld?

 

De Maatschappij die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.

Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele van de Maatschappij, kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.

De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde die slechts gedeeltelijk vergoed is niet benadelen.

In dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is, bij voorrang boven de Maatschappij.

De Maatschappij heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch op de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet.

De Maatschappij kan evenwel verhaal uitoefenen op deze personen, voor zover Artikel 19. Hoe is de verjaring geregeld?

De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie (3) jaar.

De termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan.

Wanneer degene aan wie de rechtsvordering toekomt, bewijst dat hij pas op een later tijdstip van het voorval kennis heeft gekregen, begint de termijn te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt in elk geval vijf (5) jaar na het voorval, behoudens bedrog.

 

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 20. Hoe wordt de verbreking en opzegging van het contract geregeld?

 1.       De Maatschappij kan het contract opzeggen:

 

1.1.    bij het einde van elke verzekeringsperiode mits het verzenden van een aangetekend schrijven drie (3) maanden voor de vervaldag van de overeenkomst;

1.2.    bij onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist mededelen van gegevens:

–         wanneer de Maatschappij het bewijs levert dat zij het risico nooit verzekerd zou hebben;

–         wanneer de verzekerde de wijziging van de overeenkomst binnen één (1) maand niet aanvaardt

1.3.    bij niet-betaling van de premie;

1.4.    bij wijziging van het risico;

1.5.    na elke schadeaangifte maar uiterlijk dertig (30) dagen na definitieve regeling of na tussenkomstweigering van de Maatschappij;

1.6.    na drie (3) maanden in geval van faillissement;

1.7.    in onderlinge overeenstemming met de vereffenaar in geval van gerechtelijke vereffening;

1.8.    binnen drie (3) maanden vanaf kennisname van het overlijden van verzekerde;

1.9.    bij wijziging in het Belgisch of buitenlands recht die invloed kan hebben op de omvang van de waarborg.

 

De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste drie (3) maanden te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post van een aangetekende brief.

 

2.       De verzekerde kan het contract opzeggen:

 

2.1.    bij het einde van elke verzekeringsperiode mits het verzenden van een aangetekend schrijven drie (3) maanden voor de vervaldag van de overeenkomst;

2.2.    bij opzeg van één van de waarborgen door de Maatschappij;

2.3.    wanneer de verzekerde en de Maatschappij het oneens zijn over de premievermindering toegekend bij risicovermindering;

2.4.    na een schadegeval maar uiterlijk dertig (30) dagen na definitieve regeling of na weigering van uitbetaling van de schadevergoeding door de Maatschappij;

2.5.    binnen drie (3) maanden na faillietverklaring;

2.6.    in onderlinge overeenstemming in geval van gerechtelijke vereffening;

2.7.    binnen de zes (6) maanden na het overlijden van verzekerde.

 

De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste drie (3) maanden te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post van een aangetekende brief.

3.       Bij opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist mededelen van gegevens door verzekerde is het contract nietig.

 

Artikel 21. Wat is de aanvang en de duur van de verzekering?

 De waarborg vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en wordt slechts van kracht na betaling van de eerste premie of het eerste premiegedeelte.

De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van één (1) jaar. Behalve wanneer één van de partijen zich er tegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens drie (3) maand vóór de vervaldag van de overeenkomst ter post is afgegeven, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Bij overlijden van de verzekeringsnemer gaan zijn rechten en plichten onder de polis over op zijn erfgenamen.

De polis kan tussentijds opgezegd worden conform de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de Algemene voorwaarden.

 

Artikel 22. Werking van de dekking in de tijd en ruimte

De verzekering werkt 24u/24u en 7d/7d.

De verzekering is van kracht in de Europese Economische Zone en UK.

De dekking strekt zich uit tot de schadegevallen die zich tijdens de duur van de verzekering hebben voorgedaan n.a.v. een gewaarborgd risico.

 

 Artikel 23. Aanpassing van voorwaarden en premies?

 

Indien de Maatschappij de verzekeringsvoorwaarden of haar tarief wijzigt, past zij deze polis aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt verzekerde van deze aanpassing in kennis. Verzekerde mag evenwel de polis opzeggen binnen de dertig (30) dagen na de kennisgeving van de aanpassing door de Maatschappij. Door deze opzegging eindigt de polis op de volgende jaarlijkse vervaldag.

Deze opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en die in de toepassing ervan gelijk is voor alle verzekeringsmaatschappijen.

 

Artikel 24. Verval

 In de hierna vermelde gevallen houden de verplichtingen van de Maatschappij van rechtswege op mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval. Zij beschikt tegen de verzekerde over een eis tot terugvordering van de ten onrechte uitgekeerde sommen in geval van:

–         opzettelijke valse of onvolledige verklaring, zowel bij de onderschrijving als in de loop van het contract, die de beoordeling van de Maatschappij over de aard en de omvang van de risico’s wijzigen of de berekening van de premie vervalsen;

–         niet-naleving van de in het contract gestipuleerde voorschriften of termijnen;

–         de opzettelijke onjuiste aangifte van een schadegeval.

 

Het verval kan aan alle verzekerden tegengeworpen worden. Het wordt evenwel niet opgelopen als de niet-naleving van een termijn of de niet-uitvoering van een verplichting aan overmacht te wijten is.

 

Artikel 25. Samenloop van verzekeringen

In geval van samenloop van verzekeringen gaat de andere verzekering voor op deze overeenkomst. Indien de verzekerde niet volledig vergoed wordt door de andere verzekeringsovereenkomst kan verzekerde het saldo vorderen bij onderhavige verzekering en dit binnen de waarborgen en kapitalen van deze verzekeringsovereenkomst.

 

Artikel 26. Mededelingen en kennisgevingen

De voor de Maatschappij bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan haar zetel in België of aan elke met dat doel in de Bijzondere Voorwaarden aangewezen persoon. De voor de verzekeringsnemer bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door de Maatschappij gekende adres.

 

De verklaringen van de verzekeringsnemer of van de verzekerde opgenomen in het voorstel of in de Bijzondere Voorwaarden dienen tot basis van de verzekering.

 

Artikel 27. Rechtsregels en bevoegde rechtbanken

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd: aan de Vrederechter van de plaats van domicilie van de verzekeringsnemer.

Beide partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat de gehele overeenkomst beheerst wordt door het Belgische recht. Beide partijen verklaren dat zij wensen het Belgische recht van toepassing te zien op de gehele overeenkomst en in het bijzonder de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

 

Artikel 28. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde personen

 De verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt door de Maatschappij verantwoordelijk voor de verwerking met het oog op het beheer van de verzekeringsdienst. De verzekerde heeft een recht van inzage en rechtzetting van deze gegevens. De betreffende persoon geeft zijn toelating tot de verwerking van de gegevens met betrekking tot zijn gezondheid door de beheerders van de Maatschappij in het kader van de uitvoering van hun taak en voor zover de aanvaarding, het beheer of de uitvoering van het contract het vereist.

De persoonsgegevens die aan Polygon – CS, de Maatschappij, en de Bemiddelaar worden doorgegeven, zijn uitsluitend bestemd voor de volgende doelstellingen: evaluatie van de verzekerde risico’s, beheer van de commerciële relatie, van het verzekeringscontract en van de erdoor gedekte schadegevallen, controle van de portefeuille, voorkoming van misbruiken en fraudes. Enkel voor deze doeleinden kunnen zij, indien noodzakelijk, worden overgemaakt aan een expert of raadsman. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de diensten onderschrijving en schadebeheer alsook voor de Dienst.Juridische zaken bij een eventueel geschil of bij controle, en voor een eventuele audit in het strikte kader van haar toevertrouwde opdracht.

De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringsnemer en de Bemiddelaar kennis kunnen nemen van de inhoud van contract en zijn eventuele uitsluitingsgronden.

 Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypothese het volgende resultaat hebben voor de Maatschappij: de onmogelijkheid voor haar om een commerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten of een operatie uit te voeren die de betrokken persoon heeft gevraagd.

 Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegeven die in het bestand zijn opgenomen door een aangetekende en ondertekend schrijven te richten naar: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Polyfgo. Bij dit verzoek moet er een kopie van de identiteitskaart gevoegd worden van de aanvrager. Deze persoon is verder gerechtigd om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren of te doen verwijderen alsook om zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening op voorliggend document.

 

Artikel 29. Klachtenprocedure

 

De gegevens vermeld in onderhavige Bijzondere Voorwaarden dienden om de Bemiddelaar toe te laten zijn advies te motiveren conform de wet op de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en distributie van 27 maart 1995, rekening gehouden met de door u geuite verlangens en behoeften, en om Almarisk als gevolmachtigde van de Verzekeraar XL Insurance Company SE toe te laten het risico te beoordelen conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992.

Het register van de verzekeringsbemiddelaars wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel,www.fsma.be).

 Met klachten kunt u terecht bij uw verzekeringsbemiddelaar of kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 59 75 – www.ombudsman.as).

 

Artikel 30. Anti-fraudeclausule

Elke oplichting of poging tot oplichting van de Maatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst met zich mee, maar zal tevens strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.

De Maatschappij kan, in voorkomend geval, aan het ESV Datassur de persoonsgegevens meedelen die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en het beheer van de contracten en de desbetreffende schadegevallen.

Iedere persoon die zijn identiteit aantoont heeft het recht zicht tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben op te vragen en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten.

Om dit recht uit te oefenen zal de betrokken persoon een gedateerd en ondertekend verzoek samen met een kopie van zijn identiteitskaart versturen naar het volgende adres: Datassur, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.

 

 Artikel 31; Sanctie clausule

 De Maatschappij zal niet gehouden zijn om dekking te verlenen en of een schade te vergoeden of enig ander voordeel onder deze polis te verstrekken in zoverre dat een dergelijk voordeel betaling vergoeding of provisie de verzekeraar bloot stelt aan enige sanctie, verbod of beperking die valt onder de toepassing van de handels en of economische sancties, wetten of regelgeving van de Verenigde Naties, de EEG,VS of enig ander nationaal recht die dergelijke maatregelen oplegt. Deze economische handels sancties, wetgeving en regelgeving van UK, VS kan enkel van toepassing zijn indien deze niet in strijd zijn met de wetten en of regelgeving van de EEG of enig andere wetgeving

die van toepassing is op de verzekeraar. In geval van discussie zal de Engelse versie van deze

BIJSTAND

INHOUD VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

I.          Algemene bepalingen

II.        Fietsbijstand Benelux

 

 

I.    ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen die volgen zijn van toepassing op de hele overeenkomst.

1.  Contract

VAB nv met maatschappelijke zetel in België, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, BE 0436.267.594 organiseert als mobiliteitsorganisatie pechbijstand voor de aangesloten fiets(en). Bijstandsproducten worden gewaarborgd door VAB nv.

De begunstigde

Voor een Fietsbijstand Single: de persoon vermeld in de bijzondere voorwaarden;

Voor een Fietsbijstand Voor Twee: de onderschrijver en een ander gezinslid voor zover deze gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres;

Voor een Fietsbijstand Gezin: de onderschrijver en zijn samenwonende gezinsleden d.w.z. de echtgenoot of levensgezel alsook hun ongehuwde kinderen, ouders en grootouders voor zover deze personen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres. Studenten en kinderen van gescheiden ouders die elders in België verblijven, voor zover ze ten laste zijn van de onderschrijver.

Aangesloten fietsen

Alle twee- en driewielers waarmee de personen die met naam en adres vermeld worden in de overeenkomst onderweg zijn, worden door deze overeenkomst gedekt. Worden als tweewieler beschouwd: alle (elektrische) fietsen, bakfietsen (met een maximum breedte van 1 meter), ligfietsen, mountainbikes, sportfietsen, bromfietsen (max. 50 cc) en scooters (max. 50 cc).

 

Wijzigingen in het VAB-contract (persoons- en contactgegevens) worden zo snel mogelijk gemeld aan de VAB-Klantenservice. Een wijziging kan schriftelijk, per mail en chat of telefonisch doorgegeven worden. Bij niet of foutieve opgave van gegevens behoudt VAB nv zich het recht om tussenkomst te weigeren of de betrokken persoon een nieuwe Fietsbijstand aan te rekenen, vermeerderd met de kostprijs van een nieuwe aansluiting. De betaling van de nieuwe aansluiting blijft evenwel verworven door VAB nv.

Lidmaatschap

Bij het ondertekenen of verlengen van een VAB-contract word je automatisch lid van de VAB-Club voor een periode van 12 opeenvolgende maanden.

Als lid van de VAB-Club ontvang je:

Het tweemaandelijks VAB-Magazine, op papier of online magazine.vab.be; De maandelijkse digitale nieuwsbrief;

Interessante ledenvoordelen van VAB nv en partners, waarover VAB nv je informeert via e-mail kan je ook online raadplegen op vabclub.be;

Belangenverdediging voor jou als mobiliteitsgebruiker door VAB vzw.

2.  Geldigheden

De Fietsbijstand heeft een geldigheid van 12 opeenvolgende maanden, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. De looptijd van de fietsbijstand kan niet tijdelijk worden opgeschort. De bijdrage is ondeelbaar, er worden geen gedeeltelijke terugbetalingen gedaan, om welke reden dan ook. De waarborgen gelden pas voor pech of een ongeval ontstaan vanaf de 4de kalenderdag na betaling.

In geval van de aansluiting op het ogenblik zelf van het zich voordoen van een pech of ongeval, of binnen de 4de kalenderdag na de aansluiting, helpen wij je ook graag verder. In dat geval betaal je de eerste pechverhelping en word je automatisch VAB- lid voor een jaar. De tarieven zijn te verkrijgen via de VAB-Klantenservice op het

nummer 03/253.61.30. Ook het vervoer van de fiets is in dit geval mogelijk mits betaling van een bijkomende vergoeding.

3.  Waar is de overeenkomst geldig?

De Fietsbijstand en de dienstverlening zijn geldig in de hele Benelux: België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg.

4.  Betaling

In geval van betaling via overschrijving zijn de waarborgen geldig vanaf de 4de kalenderdag na ontvangst van de bijdrage op de rekening van VAB nv.

In geval van domiciliëring van de lidmaatschapsbijdrage, en indien het lid conform de Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten binnen 8 weken na de debitering van zijn rekening een terugbetaling van de lidmaatschapsbijdrage aanvraagt en bekomt, wordt de lidmaatschapsbijdrage gefactureerd aan het lid. Indien ondertussen evenwel reeds Fietsbijstand werd geleverd, wordt het lidmaatschap gefactureerd aan het lid zoals hierna bepaald in geval van aansluiting op het ogenblik zelf van het zich voordoen van pech of ongeval.

 

Alle rekeningen dienen uiterlijk binnen de 15 dagen na de pechbijstand te zijn betaald aan de zetel van de firma.

Wat bij niet-betaling?

Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, te verhogen met de aanmaningskosten die forfaitair begroot zijn op 10%, met een minimum van € 100;

Door niet-betaling op vervaldag worden alle, nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van reeds toegestane betalingstermijnen;

 

VAB nv heeft tevens het recht bij niet-betaling elke dienstverlening op te schorten tot volledige betaling van de rekening en hiervoor vermelde kosten;

Bij niet-betaling binnen de 15 dagen na de pechbijstand heeft VAB nv het recht de aanvraag tot aansluiting als vervallen te verklaren en de werkelijke kost van de interventie aan te rekenen.

Reeds betaalde sommen worden als definitief verworven beschouwd.

Betwistingen

Indien de factuur niet betwist wordt binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum, dan zal VAB nv geen verdere betwistingen meer accepteren. De begunstigde is er zich overigens van bewust dat indien hij/zij openstaande facturen niet op de vervaldag – of laattijdig – voldoet, hij/zij zonder enig formaliteit of ingebrekestelling, gehouden zal zijn om alle nog openstaande facturen op zijn/haar naam, onmiddellijk te betalen.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel van de leverancier is en dat alle geschillen met betrekking tot de factuur onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en overeenkomstig art. 624.2° Ger.Wb. dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 

VAB nv behoudt zich het recht te allen tijde de voorwaarden en de tarieven van de pechbijstand te wijzigen. Bij elke aansluiting of hernieuwing worden de van toepassing zijnde voorwaarden medegedeeld. De geactualiseerde voorwaarden en tarieven zijn steeds te raadplegen op de website vab.be/nl/pech-en- reisbijstand/auto-en-motor/pechbijstand.

 

Deze mededelingen gelden als aankondiging in de zin van de Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

5.  Je verplichtingen

Je verbindt je ertoe:

De VAB-wegenwachter kan je identiteitskaart vragen om deze te controleren. Kan je jouw identiteit niet aantonen, dan kunnen er bijkomende aansluitingskosten aangerekend worden;

 

 

 

Medewerking te verlenen aan de administratieve formaliteiten en verplichtingen die noodzakelijk zijn om de gevraagde bijstand te kunnen uitvoeren;

VAB nv juist te informeren over het gedekte schadegeval;

De kosten te bewijzen aan de hand van originele facturen en/of attesten.

 

 

II.  FIETSBIJSTAND IN DE BENELUX

1.  Wanneer wordt bijstand verleend?

De waarborg is van toepassing op de onverwacht technisch of wettelijk geïmmobiliseerde aangesloten fietser die zich bevindt in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg én vanaf de woonplaats van de rechthebbende.

Onder immobiliteit wordt verstaan de onbruikbaarheid van het aangesloten voertuig die zich zonder kwaad opzet, plotseling en onverwacht voordoet en waar de tussenkomst van de VAB-Wegenwacht onmiddellijk wordt gevorderd.

De immobilisatie is ontstaan uit een ongeval, een technisch defect, lekke band, batterijprobleem, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal. De Fietsbijstand wordt enkel verleend indien deze fiets zich bevindt op een weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van VAB nv.

2.  De hulpverlening bestaat uit:

Het ter plaatse sturen van een VAB-wegenwachter;

Indien de fiets ter plaatse niet door de VAB-wegenwachter terug rijklaar kan worden gemaakt, heeft men recht op 1 vervoer van de aangesloten fiets. De fiets wordt gebracht naar de plaats die het meest geschikt is voor de herstelling. Bijkomend vervoer kan uitzonderlijk toegestaan worden, mits betaling van de bij VAB nv gangbare tarieven (info: 03 253 61 30). De bestuurder kan tijdens deze rit, in samenspraak met de VAB-wegenwachter meerijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bagage tijdens het transport;

 

Bij diefstal van de fiets organiseren en nemen we de kosten ten laste voor het vervoer van de rechthebbende tot zijn vertrek- of aankomstplaats in België tot max. € 80. Deze waarborg wordt enkel toegestaan indien de rechthebbende kan aantonen dat men alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het risico op diefstal van de fiets maximaal te beperken én indien aangifte wordt gedaan bij de politie van de diefstal;

 

Indien de rechthebbende op het ogenblik van de tussenkomst de enige begeleider is van 1 of meerdere minderjarige kinderen dan organiseren wij ook het vervoer van de kinderen (max. 4 kinderen). In dit geval worden de niet- geïmmobiliseerde en niet-aangesloten fietsen uitgesloten van transport;

Vooraleer bovenstaande dienstverlening uit te voeren kan de VAB-wegen- wachter je identiteitskaart vragen.

3.  Wat valt niet onder de waarborgen?

Wij zijn niet gehouden tot tussenkomst in geval van:

Prestaties van alle aard, die op het ogenblik van de gebeurtenis niet aan de VAB- Alarmcentrale werden aangevraagd of die niet door ons of met ons akkoord werden uitgevoerd, worden uitgesloten van een terugbetaling. Ook het niet volgen van de vooropgestelde procedure en/of het niet bezorgen van de nodige bewijslast, geeft geen recht op terugbetaling;

 

Opzettelijke en/of onrechtmatige daden van jezelf alsook het confisqueren van de fiets door de plaatselijke overheid als gevolg hiervan;

De deelname aan extreme outdoor-activiteiten. Daarmee bedoelen wij outdoor- activiteiten waarbij de extreme omstandigheden of de moeilijkheidsgraad een potentieel levensgevaar inhouden zoals downhill racing/biking. Voor de niet- opgesomde activiteiten verlenen wij wel dekking mits de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen werden (vb.: helm).

Het beoefenen van alle sport/activiteiten als beroep of tegen bezoldiging/ sponsoring zijn uitgesloten inclusief de hieraan verbonden wedstrijden en trainingen;

Overmatig gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen, niet door een geneesheer voorgeschreven, tenzij er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis;

Regelmatig terugkerend defect aan de fiets, ten gevolge van gebrekkig onderhoud;

 

Defecten en pannes, de prijs van de reserveonderdelen, de onderhoudskosten van de fiets en de herstellingskosten, indien de fiets zich al bij een hersteller bevindt (incl. de kosten voor het bestek en het demonteren door de hersteller van de fiets);

 

De schadegevallen die de rechthebbende opzettelijk heeft veroorzaakt of ten gevolge van een ongeval dat zich voordoet naar aanleiding van weddenschappen of uitdagingen;

De schade ten gevolge van een ongeval dat het gevolg is van twist, agressie of aanslag, waarvan de rechthebbende provocateur of aanstoker was;

Hulp aan fietssloten, tenzij ontegensprekelijk bewijs wordt geleverd dat de rechthebbende de eigenaar is van de fiets;

 

Georganiseerde ritten, waarbij de organisatie voorziet in een technische bijstand. Enkel indien deze bijstand niet in staat is om het probleem op te lossen, kan beroep gedaan worden op VAB nv;

Defecten die het gevolg zijn van het gebruik van niet-originele wisselstukken.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor:

Het laattijdig, onvolledig of niet uitvoeren van de hulpverlening, tekort- komingen bij het uitvoeren ervan, in geval van omstandigheden onafhankelijk van onze wil of in geval van overmacht, zoals terrorisme, oorlog, volksopstand, oproer, staking, vergeldingsmaatregelen, beperking van bewegingsvrijheid, radioactiviteit, (bindende) bepalingen van Belgische of buitenlandse overheden (bv. negatief reisadvies of reisverbod, lockdown, quarantaine maatregelen, …), natuurramp, enz.

4.  Hoe hulp vragen?

In geval van immobiliteit van de fiets kan je beroep doen op de Fietsbijstand van VAB nv, de contactinformatie vind je terug op het aansluitingsbewijs.

 

 

 

WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN

Privacy

VAB nv respecteert de privacy van haar leden, klanten en van de gebruikers van haar website. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, dienen we te beschikken over enkele persoonsgegevens. VAB nv streeft ernaar deze persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website

gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Klanten die misnoegd zijn omdat VAB nv niet aan hun privacywetgeving voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermings- autoriteit via mail contact@apd-gba.be.

Elke persoon waarvan VAB nv gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt over verschillende rechten:

Recht op informatie; Recht van inzage; Recht op correctie;

Recht op gegevenswissing;

Recht op beperking van de verwerking; Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Recht van bezwaar.

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden: Via e-mail ter attentie van privacy@vab.be, of; Via een schriftelijke aanvraag ter attentie van:

VAB nv, Risicobeheer-Gegevensbescherming, Pastoor Coplaan 100, B-2070 Zwijndrecht.

 

Je kan onze volledige privacyverklaring raadplegen op onze website:

vab.be/nl/over-vab/privacy

 

Indien gewenst kan je dit ook schriftelijk aanvragen bij onze VAB-Klantenservice: VAB nv, Klantenservice, Pastoor Coplaan 100, B-2070 Zwijndrecht.

 

Fraude

Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premie- verhogingen te vermijden, treden wij actief op tegen alle vormen van misbruik en fraude. Verzekeringsfraude is een misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

 

 

VAB-Fietsbijstand

Informatiedocument over het verzekeringsproduct. KBC Verzekeringen NV – België – onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014. KBC Verzekeringen

 

Dit informatiedocument heeft tot doel je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van je specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie over de gekozen verzekering en je verplichtingen kan je de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

VAB-Fietsbijstand is een bijstandsproduct van VAB nv en zorgt ervoor dat jij of een andere verzekerde persoon hulp krijgt aan de gewaarborgde fiets naar aanleiding van een panne, defect of een ongeval.

   Wat is verzekerd?

Fietsbijstand

ü 24/7 bescherming vanaf je woonplaats in België. We helpen je ook tijdens je tochten in Nederland en Groothertogdom Luxemburg;

ü We helpen je met diverse types fietsen: e-bikes, sportfietsen en scooters (tot 50cc);

ü In 80% van de gevallen lossen we problemen onmiddellijk op. En anders brengen we jou en je fiets naar de plaats die het meest geschikt is voor herstelling.

 

Wat is niet verzekerd?

 

Fietsbijstand

 Tussenkomst voor fietspech ten gevolge van het beoefenen van sport als beroep of tegen bezoldiging/sponsoring en de hieraan verbonden wedstrijden en trainingen;

         Een regelmatig defect van de fiets, ten gevolge van gebrekkig onderhoud;

         Hulp aan fietssloten, tenzij ontegensprekelijk bewijs wordt geleverd dat de rechthebbende de eigenaar is van de fiets.

   Zijn er dekkingsbeperkingen?

!         Tussenkomst tijdens het beoefenen van sport als beroep of tegen bezoldiging/sponsoring en de hieraan verbonden wedstrijden en trainingen;

!         Hulp aan fietssloten tenzij de rechthebbende ontegensprekelijk bewijs kan leveren van eigendom van de fiets;

!         Bromfietsen en scooters met een cilinderinhoud van meer dan 50cc;

!         Overmacht kan ingeroepen worden als een geldige reden voor uitsluiting van de waarborgen.

   Waar ben ik gedekt?

ü Fietsbijstand in België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg.

   Wat zijn mijn verplichtingen?

−         Bij het afsluiten van het contract moet je ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico bezorgen ;

−         Als er zich tijdens de looptijd van het contract wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor je verzekerd bent, moet je dat melden;

−         Je moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet ;

−         Bij een schadegeval moet je dat melden binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

 

Je moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling.